• The Fatty Bao, Indiranagar, Bangalore
  • The Fatty Bao, Indiranagar, Bangalore
  • The Fatty Bao, Indiranagar, Bangalore
  • The Fatty Bao, Indiranagar, Bangalore
  • The Fatty Bao, Indiranagar, Bangalore
  • The Fatty Bao, Indiranagar, Bangalore
  • The Fatty Bao, Indiranagar, Bangalore
  • The Fatty Bao, Indiranagar, Bangalore
  • The Fatty Bao, Indiranagar, Bangalore

The Fatty Bao, Indiranagar, Bangalore

3,500 Sqft

Bangalore

2014

Co-designed with Anshu Arora Sen