• The Fatty Bao
  • The Fatty Bao
  • The Fatty Bao
  • The Fatty Bao
  • The Fatty Bao
  • The Fatty Bao

The Fatty Bao

4,000 Sft.

Kolkata

2017

Camac Street, Kolkata.